1. Rafał Komór

 

rafal_komor

Handlowiec, Menedżer, Trener biznesu, Mentor

 

 

 

  • Absol­went Stu­diów Pody­po­lo­mo­wo­wych — Aka­de­mia Roz­wo­ju Umie­jęt­no­ści Tre­ner­skich w Szko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Społecznej
  • Exe­cu­ti­ve MBA — Wiel­ko­pol­ska Szko­ła Biz­ne­su i The Not­tin­gham Trent University
  • Absol­went Stu­diów Pody­po­lo­mo­wych dla kadr kie­row­ni­czych przed­się­biorstw – WNE­iZ UMK Toruń
  • Prak­tyk coachin­gu han­dlo­we­go i myste­ry shopping
  • 4 let­nie doświad­cze­nie pra­cy w roli tre­ne­ra wewnętrz­ne­go w ogól­no­pol­skiej sie­ci sklepów
  • 13 — let­nie doświad­cze­nie ope­ra­cyj­ne: han­dlo­we i mene­dżer­skie w kor­po­ra­cjach zachod­nich: Tchi­bo War­sza­wa Sp. z o.o., Schie­der (BFM S.A.), Lek­ker­land Pol­ska S.A. oraz w pol­skich fir­mach, któ­re m.in. restrukturyzował
  • 9‑letnie doświad­cze­nie w sprze­da­ży szko­leń, ana­li­zie potrzeb szko­le­nio­wych, pro­jek­to­wa­niu i ewa­lu­acji szko­leń kom­ple­men­tar­nych ze stra­te­gią dzia­ła­nia Klien­tów w obsza­rze wzmac­nia­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści rynkowej

  

Rafał Komór dyplomy i uprawnienia: