Usługi z dofinansowaniem.

Dla wszyst­kich MŚP usłu­gi szko­le­nio­wo – dorad­cze z dofi­nan­so­wa­niem ze śr. UE, aż do 80%, do 2020r. 

UMRK posia­da Cer­ty­fi­kat SUS 2.0. i jest wpi­sa­na do Bazy Usług Roz­wo­jo­wych (BUR) PARP –  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=13325 , co ozna­cza, że reali­zo­wa­ne przez nas szko­le­nia i doradz­two mogą być dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków UE. Wystar­czy ziden­ty­fi­ko­wać UMRK, jako orga­ni­za­to­ra usług roz­wo­jo­wych w w/w BUR i zapi­sać się na nasze usłu­gi, ale naj­pierw nawią­zać kon­takt z Pań­stwa regio­nal­nym Ope­ra­to­rem BUR PARP, http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.