19

Lat na rynku szkoleń, wcześniej jako szef w roli coacha

423

Dofinansowanych projektów rozwojowych dla MŚP/BUR

10678

Przeszkolonych osób (z i bez dotacji EFS)

4.7/5

Średnia ocena uczestników z 1302 opinii BUR

WITAMY!

Fir­ma UMRK zosta­ła stwo­rzo­na począt­ko­wo w celu świad­cze­nia usług mene­dżer­skich z cza­sem szko­le­nio­wo-doradczych dla biz­ne­su w zakresie: obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży i negocjacji, kompetencji osobistych i eksperckich, zarzą­dza­nia zespo­ła­mi zada­nio­wy­mi, analiz prowadzących do zmian w strategiach i standardach działania.

Powo­dy zało­że­nia wła­snej fir­my wypły­wa­ły z: chę­ci wyko­rzy­sta­nia doświad­czeń han­dlo­wo-mene­dżer­skich, wie­dzy biz­ne­so­wej zwe­ry­fi­ko­wa­nej na mię­dzy­na­ro­do­wych stu­diach mene­dżer­skich (gł. Exe­cu­ti­ve MBA), pasji ucze­nia i korzy­ści eko­no­micz­nych samo­za­trud­nie­nia vs „etat”. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004r. dodatkowo moty­wu­je nas do dzia­ła­nia moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia dota­cji z UE na roz­wój ludzi i firm.

usługi

zaufali nam

Aktualności

UMRK BLOG

26 lipca 2023

Rafał

Po audycie w DEKRA Certification Sp. z o.o. otrzymali

...

UMRK BLOG

8 maja 2023

Rafał

Wpłynęły kolejne referencje

Referencje płyną i płyną (dziękujemy;-)). Projekt zrealizowany w 2022 r. dla kadry kierowniczej...

UMRK BLOG

6 kwietnia 2023

Rafał

Referencje rozliczonego projektu rozwojowego

Właśnie otrzymaliśmy referencje po zamknięciu i rozliczeniu kolejnego projektu szkoleniowego o ...

Poznaj nas

Nasz zespół

opinie z poszkoleniowych ankiet ewaluacyjnych

Zadzwoń lub napisz do nas

Kontakt

UMRK Siedziba Główna

Rafał Komór
Trener/Konsultant

rafal.komor@umrk.pl

+48 885363663

UMRK Oddział Pruszków

pruszkow@umrk.pl

+48 796536897

UMRK Oddział Katowice

katowice@umrk.pl

+48 661596246

UMRK Oddział Wrocław

wroclaw@umrk.pl

+48 661596246