Zarządzanie zasobami ludzkimi

“When work is a pleasure, life is a joy. When work is a duty, life is slavery”

Maxim Gorky

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM – human resource management) – strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi. To oddziaływanie na czynnik ludzki w firmie, w taki sposób i przy pomocy takich instrumentów, aby poprzez swoich pracowników przedsiębiorstwo osiągało swoje cele. We współczesnym świecie zasoby ludzkie (ZL) mają wpływ na wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Elementy procesu zarządzania ludźmi:

  1. planowanie zasobów ludzkich – jest to planowanie służące zaspokajaniu przyszłych potrzeb kadrowych organizacji z uwzględnieniem czynników wewnętrznych, jak i czynników otoczenia.
  2. nabór pracowników (rekrutacja i selekcja) – przygotowanie puli kandydatów do pracy zgodnie z planem zasobów ludzkich; dobór – dwukierunkowy proces w którym organizacja podejmuje decyzję czy zaoferować pracę kandydatowi, a kandydat podejmuje decyzję czy tę ofertę przyjąć,
  3. wdrożenie (adaptacja pracownika) – jest to program mający na celu bezkonfliktowe włączenie się nowo przyjętych pracowników do organizacji i wskazanie osób odpowiedzialnych za te zadania,
  4. ocenianie efektów pracy – nieustanny proces dostarczania podwładnym informacji o efektywności ich pracy, dzięki mierzeniu ich pracy (stosowanie KPI), w tym system rozmów okresowych (w tym 360 stopni),
  5. szkolenie pracowników (rozwój) – proces służący utrzymaniu lub podwyższeniu wydajności na obecnie zajmowanym stanowisku i przyszłym, pod (ścieżki karier) skierowane do osób mających szanse na osiągnięcie sukcesu
  6. nagradzanie pracowników i związane z tym wartościowaniem stanowisk pracy ich systemem motywacyjnym i pozafinansowym np. zwiększenie odpowiedzialności i awanse.
  7. Administrowanie zasobami ludzkimi – projektowanie (opis stanowiskstandardy organizacji pracy) w odniesieniu do zakresów obowiązków i informatyczne systemy zarządzania personelem.

Ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli ogółem cech i właściwości ucieleśnionych w nich, które umożliwiają pełnienie różnych ról w organizacji. Zatem wg Pocztowskiego dysponują poniższymi cechami,. tj.: wiedza, zdolności, umiejętności, zdrowie, postawy, wartość oraz motywacja.

Wykwalifikowana kadra pracownicza umożliwia utrzymanie silnej pozycji firmy na rynku gospodarczym. Jest, zatem kapitałem, który trzeba pomnażać oraz zwiększać jego wartość. Istotną rzeczą jest umiejętność poznania wszystkich możliwości oraz kompetencji pracowników. Prawidłowe wykorzystanie ich doświadczenia będzie dla firmy zyskiem.

Wzrost kompetencji pracowników przyspieszy szanse na zwiększenie wyników operacyjnych i finansowych oraz konkurencyjności firmy w sektorze, w którym działa.