Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018r. Poddajemy politykę ciągłej aktualizacji i poinformujemy o jakichkolwiek zmianach poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na naszej stronie internetowej.

 1. CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?
  Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich osób odwiedzających i korzystających ze strony www.umrk.pl (dalej: „UMRK”) oraz jest odpowiedzią na obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).
  Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez UMRK danych osobowych byłych, obecnych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych, wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony firmowej. Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe, zgłoszenie uczestnika szkolenia, doradztwa itp.).
 2. INFORMACJE OGÓLNE.
  Właścicielem strony internetowej: www.umrk.pl jest Rafał Komór, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą UMRK – USE (YOUR) MIND Rafał Komór, z siedzibą przy ul. Kozackiej 5/16, 87–100 Toruń. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9561051057, REGON: 871530686. Administratorem Danych Osobowych (ADO) w myśl rozporządzenia RODO jest Rafał Komór, e‑mail: umrk@umrk.pl; tel. +48 885363663. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią udzielonych zgód i w celach marketingowych (promocji usług oferowanych przez UMRK). Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. CZYM SĄ DANE OSOBOWE W MYŚL ROZPORZĄDZENIA RODO?
  Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, stanowisko i firma, w której pracuje i inne np. unikalne identyfikatory osoby.
 4. JAKIEGO TYPU DANE OSOBOWE PRZETWARZA SERWIS UMRK.PL?
  W serwisie gromadzone i przetwarzane są następujące dane (w przypadku ich wypełnienia przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, aktualne stanowisko w firmie, nr telefonu, dane firmy (adres, adres poczty elektronicznej, NIP, KRS) – w przypadku zapisu na szkolenie poprzez formularz zapisu.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W UMRK.
  Firma UMRK przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowej realizacji zapytań ofertowych i zamówień obejmujących: zgłoszenia na szkolenia zamknięte, doradztwo, projekty rekrutacyjne i inne usługi audytowe. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Firma UMRK wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi szkoleniowej lub doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczą. Przeglądanie zawartości witryny internetowej umrk.pl niepołączone z zapytaniem ofertowym i zakupem usług lub korzystaniem z wiadomości/formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
  Podstawą przetwarzania danych osobowych przez UMRK jest dobrowolna zgoda Klientów, oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zamówień na usługi firmy UMRK; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji promocji produktów i usług firmy UMRK.
  Poprzez podanie swoich danych osobowych przez Klienta w wiadomości/formularzu kontaktowym w celu: przesłania zapytania, zakupu usługi firmy UMRK, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę UMRK. Poprzez podanie swoich danych osobowych oraz zaznaczenie odpowiedniego pola, Klient dodatkowo wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu promocji usług firmy UMRK, w tym m.in. wysyłki newslletera, powiadomień i innych form marketingu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  Podanie danych wymaganych w procesie /korzystania z formularza kontaktowego/ ew. subskrypcji newslettera/składania zamówienia na usługi/jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez firmę UMRK.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator UMRK dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu).
 2. poprawienia/sprostowania danych (art. 16 RODO).
 3. żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).
 5. przenoszenia danych (art. 19 RODO).
 6. sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego).
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1.  JAK OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ MOŻE REALIZOWAĆ SWOJE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O RODO?
  Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres umrk@umrk.pl (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres UMRK – USE (YOUR) MIND Rafał Komór, z siedzibą przy ul. Kozackiej 5/16, 87–100 Toruń.. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych, udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 2. KTO W UMRK MA DOSTĘP DO GROMADZONYCH I ZBIERANYCH DANYCH?
  Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu umrk.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.
 3. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, KTÓRE SĄ PRZETWARZANE W UMRK.
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach.
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych.