Szkolenia efektywności osobistej

Komunikacja interpersonalna

Cele:

 • Poznanie istoty, pojęcia procesu komunikacji — model oraz różnych rodzajów porozumiewania się,
 • Wyjaśnienie metod i zasad usprawnień komunikacji w tym pokonywania barier Komunikacyjnych,
 • Zapoznanie z ideą komunikacji niewerbalnej, komunikacji werbalnej konwergencja językowa) i wokalnej oraz inteligencji emocjonalnej,
 • Pomoc w zdiagnozowaniu własnego stylu komunikowania się
 • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia.

Program:

1. Pojęcie i istota procesu komunikacji (model procesu – etapów – komunikacji),

2. Porozumiewanie się oficjalne, Porozumiewanie się nieformalne; Relacje twarzą w twarz, czy pośrednie?),

3. Metody i zasady usprawnień komunikacji:

 1. Aktywne słuchanie:
 • parafraza,
 • odzwierciedlanie,
 • klaryfikacja,
 • dowartościowanie,
 1. Udzielanie i korzystanie z informacji zwrotnej:
 • „FUO”,
 • „Kanapka”,
 • komunikatu TY i JA

c) Rodzaje barier komunikacyjnych, tzw. szumu i 15 zasad ich usuwania wg Z. Nęckiego

4. Poziom komunikacji niewerbalnej – mowa ciała:

 • powody korzystania z mowy ciała, 
 • znaczenie inteligencji emocjonalnej.

5. Poziom komunikacja werbalnej i wokalnej:

 • znaczenie mowy
 • rodzaje wypowiedzi,
 • sztuka zadawania pytań (otwarte, zamknięte, sugerujce), 
 • kanały komunikacyjne, 
 • zasada konwergencji językowej, 
 • ton/intonacja wypowiedzi

6. Style komunikowania się (instrumentalny, egocentryczny, allocentryczny) – test indywidualny diagnozujący styl komunikacji.

7. Zakończenie – krótkie podsumowanie, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, pożegnanie z uczestnikami badanie trenera dot. zrealizowanej tematyki.

Zarządzanie czasem

Cele:

Dostarczenie narzędzi ułatwiających organizację pracy zespołu,

Zapoznanie się z zasadami efektywnego zarządzania czasem i delegowania,

Wyrobienie umiejętności planowania celów i robienia najpierw tego co najważniejsze, wymiana doświadczeń.


Program:

 1. Ocena praktykowanego stylu pracy i własnej efektywności

Mocne i słabe strony w zarządzaniu własnym czasem.
Autodiagnoza: identyfikacja własnych zjadaczy czasu
Najczęstsze przyczyny braku efektywności
Korzyści z lepszego zarządzania czasem.

 1. Moje priorytety i cele, a priorytety i cele Firmy i skuteczne strategia budowania celów

Metoda celów SMART
Przekładanie wyznaczonych celów na zadania
Sześciostopniowa strategia formułowania celów
Rola dobrze sformułowanego celu w procesie wzbudzania motywacji

 1. Metody i narzędzia efektywnego zarządzania sobą w czasie

Matryca Eisenhowera
Zasada Pareto
Synergia Prawa Parkinsona i prawa Hofstadtera
Ustalanie priorytetów – analiza ABC

 1. Narzędzia planowania

Plany dzienne /metoda ALPEN/, plany krótkoterminowe i długoterminowe,
Kalendarze i organizery. Spotkania w MS Office Outlook udostępniane szefom.

 1. Zasady planowania a skuteczna realizacja zadań

Zasada 60/40
Efekt piły
Efekt siekiery
Krzywa wydajności
Krzywa zakłóceń

 1. Zakończenie szkolenia, podsumowanie i wypełnienie ankiet.
Zarządzanie stresem i kontrola emocji

Cele:

 • Poznanie istoty i pojęcia stresu – czy zawsze jest negatywny? — oraz odkrycie jaka jest indywidualna podatność i odporność uczestników na stres,
 • Odkrywanie przyczyn powstawania stresu, stereotypów i własnych przekonań z nim związanych i objawów długotrwale przeżywanego stresu: fizjologicznych, psychologicznych, emocjonalne i zdrowotnych,
 • Uświadomienie uczestnikom sposobów poszukiwania równowagi między życiem prywatnym a pracą,
 • Uświadomienie niszczycielskiego wpływu stosowaniach nieaktywnych i niezdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem,
 • Poznanie zasad i korzyści stosowania prostych sposobów radzenia sobie ze stresem dla zdrowia ciała, umysłu i ducha:
 • Wzrost świadomości związanej z inteligencją emocjonalną,
 • Wymiana doświadczeń

Program:

 1. Wstęp
 2. Mechanizmy powstawania i funkcjonowania stresu:
 • Zjawisko stresu fizjologicznego i psychologicznego, radzenie sobie z nim i mitologia stresu, czyli moja percepcja sytuacji,
 • Symptomy i konsekwencje stresu (dobrego – eustresu i złego dystresu – przewlekłego): fizyczne, psychiczno/emocjonalne, społeczne i zdrowotne,
 • Fazy stresu wg Selyego,
 • Sporządzanie mapy sytuacji stresogennych przez każdego uczestnika, vs ranking sytuacji stresowych wg Holmesa i Rahe’a i co z tego wynika?
 • Analiza źródeł i czynników stresogennych w organizacji uczestnika (w tym czas pracy)?
 1. Dlaczego należy zarządzać stresem?
 2. Twój dzisiejszy (zdrowy, czy nie?) sposób na stresory na które masz (lub nie) wpływ i typ osobowości?
 • Style funkcjonowania w systuacji stresowej,
 • Jak radzisz sobie teraz w systuacji stresowej – kwestionariusz COPE,
 • Unikające strategie radzenia sobie ze stresem i konsekwencje ich stosowania
 • Psychologiczne mechanizmy obronne w stresie projekscja, regresja, fiksacja, recjonalizacja,
 • Stres pojawiający się wtedy, kiedy wiemy co należy robić a robimy co innego.
 1. Reaktywna, czy proaktywna osobowość i motywacje do działania a sytuacje stresowe w życiu i pracy.
 2. Aktywne techniki radzenia sobie ze stresem, tzw „strategiczne”, niwelujące przyczyny i skutki stresu w tym podnoszące poczucia wartości ograniczające wypalenie zawodowe:
 • Co to znaczy być biernym — uległym, agresywnym, asertywnym i dlaczego warto budować poczucie własnej wartości i postawę asertywną?
 • Czym jest równowaga życiowa – „zasada 3 x 8” ,
 • Cele osobiste i zawodowe,
 • Jeśli palisz – koniecznie przestań!
 • Wypalenie zawodowe – czym jest i czemu grozi?
 • Rola pracodawcy w zapobieganiu zjawisku wypalenia: Formułowanie realistycznych celów, weryfikacja celów i ustalenie priorytetów w zespole,
 • Budowanie związków opartych na koleżeństwie/miłości,
 • Zdrowe pomaganie w pracy i w życiu
 • Pozytywna reinterpretacja, sytuacji stresowych czyli „co mnie nie zabije to mnie wzmocni”, tj. wykorzystaj swoje doświadczenie i uczyń z niego atut!
 • Zdrowa dieta jako zasób wspomagający radzenie sobie ze stresem, czyli jedzenie jako lek,
 • Ruch ciała uspokaja, 3 x po 30 min. czyli siła odruchu! (ale zaczynamy od badań lekarskich – co mogę robić),
 • Relaksacja (medytacje – ćwiczenia autogenne, relaks progresywny mięśni, muzykoterapia w tym oddychanie przeponowe, oczyszczające na przemianę materii, energetyzujące, uspokajające z wizualizacja),
 • Uważność i jasność umysłu czyli koncentracja na “tu i teraz”,
 • Rozwijanie własnych pasji i hobby /odpoczynek i przyjemność aby „być młodszym o rok za rok”,
 • Rób najpierw to, co najważniejsze w życiu i w pracy!
 1. Bądź oazą spokoju gdy wokół wszystko wrze, czyli jak być inteligentnym emocjonalnie i odnieść sukces w życiu:
 • Różnica miedzy IQ a EQ i jakie to ma znaczenie?
 • Samoregulacja jako zdolność do kierowania swoim stanem emocjonalnym i panowania nad nim,
 • Samoświadomość jako znajomość siebie oraz zrozumienie tego, o czym informują nas emocje,
 • Motywacja jako umiejętność kierowania emocjami, aby ułatwiały one osiąganie wyznaczanych celów,
 • Empatia jako dostrzeganie oraz prawidłowe odczytywanie emocji innych ludzi
 • Umiejętności społeczne jako kompetencje nawiązywania i podtrzymywania kontaktów oraz wpływania na ludzi.
Asertywność

Cele:

 • Nauka sztuki prowadzenia rozmów przy świadomym wykorzystaniu narzędzi komunikacji,
 • Zwiększenie satysfakcji osobistej dzięki bardziej skutecznemu radzeniu sobie w stresujących sytuacjach i z „zaborczymi” współpracownikami i/lub klientami,
 • Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z presją i manipulacją w kontaktach interpersonalnych,
 • Wymiana doświadczeń.


Program:

 1. Powitanie uczestników szkolenia ‑prezentacja trenera i uczestników, zasad pracy obowiązujących w czasie szkolenia.
 2. Asertywność — czym jest naprawdę? Dyskusja moderowana przez trenera poprzedzona „burzą mózgów”.
 3. Dlaczego zachowujemy się agresywnie, ulegle i asertywnie i jakie są z tym związane zagrożenia? Praca w grupach z podsumowaniem trenera z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
 4. Czy jesteś osobą asertywną? — autodiagnoza.
 5. Radzenie sobie z presją i manipulacją klientów zewnętrznych, wewnętrznych:
 • Asertywna odmowa,
 • „Zdarta płyta”
 • „Zamiana oceny na opinie”,
 • „Poszukiwanie krytyki”,
 • „Zamglanie”,
 • „Demaskowanie krytyki aluzyjnej”,
 • Ćwiczenia w parach i tzw. „gorące krzesło”
 1. Obrona własnych granic gdy ktoś „wchodzi nam na głowę”,
 2. Monolog wewnętrzny, czyli co mi przeszkadza być asertywnym? – zamiany myśli antyasertywnych na proasertywne. Ćwiczenia w parach.
 3. Komunikat „Ja” jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy i różnica w stosunku do komunikatu „Ty”.
 4. Zakończenie – krótkie podsumowanie, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, pożegnanie z uczestnikami badanie trenera dot. zrealizowanej tematyki. Praca indywidualna – prezentacja co dało mi szkolenie i dyskusja.