Szkolenia eksperckie

Skuteczny biznesplan nowoczesnej firmy

Cele:

 • Poznanie Biznes Planu (PB) jako narzędzia planowania rozwoju firmy (inwestycji),
 • Poznanie funkcji BP,
 • Wyrobienie umiejętności prawidłowego konstruowania BP, 
 • Poznanie właściwych elementów BP,
 • Poznanie czemu i komu służy BP,
 • Wyrobienie umiejętności analizy firmy i jej otoczenia oraz konstruowania strategii, działań marketingowych i finansowych.

Program:

1. Co to jest naprawdę biznesplan?

 • Kiedy należy przygotować biznes plan?
 • Komu służy biznes plan?

2. Struktura biznes planu:

 1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA (cel sporządzenia BP, wysokość środków niezbędnych do realizacji BP, krótki opis firmy i rynku na którym działa)
 2. PROFIL I ZAKRES DZIAŁANIA (krótka historia firmy, rynek, oferta produktów i usług, struktura organizacyjna, zasoby ludzie, rzeczowe i finansowe).
 3. ZAŁÓŻENIA PLANU STRATEGICZENEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA (analiza otoczenia makro i mikro; analiza wnętrza firmy oraz jej pozycji strategicznej – mocne słabe, strony, szanse i zagrożenia)
 1. PLAN MARKETINGOWY (elementy planu marketingowego i jego zadania)
 2. PLAN FINANSOWY
 • Źródło danych wejściowych,
 • Założenia prognoz finansowych,
 • Założenia wariantów (optymistyczny, pesymistyczny, realny)
 • Rachunek zysków i strat (proforma)
 • Bilans (proforma)
 • Zestawienie przepływów środków pieniężnych (cash — flow)
 • Analiza wskaźnikowa 
 • Ocena efektywności przedsięwzięcia
 • Źródła finansowania 

3. Wnioski i podsumowanie

4. Potencjalne czynniki przewagi konkurencyjnej MSP nad dużymi firmami.

Finanse dla niefinansistów

Cele:

 • Nauka korzystania z podstawowych informacji finansowych i wyciągać wnioski.,
 • Uzyskanie wiedzy, o czym mówią dokumenty finansowe firmy: bilans, rachunek przepływ pieniężnych, rachunek zysków i strat. 
 • Wyrobienie umiejętności oceny wiarygodności przedsiębiorstwa przy pomocy prostych metod analizy wskaźnikowej. 
 • Poznanie metody zarządzania kapitałem obrotowym i finansowania bieżącej działalności firmy, a także metody oceny opłacalności działalności bieżącej i inwestycyjnej firmy
 • Wyjaśnienie właścicielom i menedżerom – „niefinansistom” — współczesnej firmy i dlaczego dla jej „być albo nie być” finanse są bardzie ważne?

Program:

1. Podstawowe pojęcia ze „świata finansów”: 

 • bilans: struktura i dynamika majątku (trwały i obrotowy) i źródeł jego finansowania (własne i obce); 
 • rachunek zysków i strat: struktura i dynamika przychodów i kosztów

2. Analiza wskaźnikowa działalności bieżącej (płynności finansowej, zadłużenia, sprawności działania, rentowności) na podstawie podstawowych sprawozdań finansowych

3. Pojęcie wartości aktywów firmy w czasie – przykłady z różnych branż.

4. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego:

 • Krótki opis projektu,
 • Założenia prognoz finansowych,
 • Założenia wariantów (optymistyczny, pesymistyczny, realny),
 • Rachunek zysków i strat (proforma),
 • Bilans (proforma),
 • Zestawienie przepływów środków pieniężnych (cash – flow),
 • Miary proste (okres zwrotu, wartość księgowa projektu),
 • Miary zaawansowane (NPV, IRR).

5. Plan finansowy/budżet jako element zarządzania MSP. Co to jest planowanie/budżetowanie?

Korzyści płynące z planowania/budżetowania i elementy planu finansowego/budżetu z kontrolą skuteczności budżetowania:

 • Budżet sprzedaży (towarów lub własnej produkcji)
 • Budżet kosztów robocizny
 • Budżet amortyzacji
 • Budżet kosztu wytworzenia lub zakupu towarów
 • Limity kosztów zarządu i sprzedaży
Przygotowanie zespołu do efektywnych zmian w procesach produkcyjnych

1. Zorientowanie na klientów zewnętrznych i wewnętrznych

2. Istota jakości procesów

3. Praca w grupie

4. Elementy optymalnego procesu produkcyjnego

5. Eliminacja strat podczas produkcji

6. Elementy Lean Manufacturing

7. Motywacja poprzez osiąganie celów

Efektywne zarządzanie procesami
 1. Zorientowanie na klientów zewnętrznych i wewnętrznych
 2. Istota jakości procesów
 3. Mapowanie i analiza procesów
 4. Plan Kontroli Procesów
 5. Statystyczna kontrola procesów — SPC
 6. Optymalizacja procesów — FMEA
 7. Dokumentowanie procesów
Lean Manufakturowy
 1. Zasady oszczędnego wytwarzania
 2. Dodawanie wartości w procesach
 3. Organizacja i planowanie produkcji — “Just in time”, kanban, harmonogramowanie produkcji
 4. Metody eliminacji strat ( balansowanie procesów i eliminacja zbędnych czynności, SMEP, TPM, poka yoke, 5S)
 5. Metody ciągłej poprawy i rozwiązywania problemów ( na czym polega ucząca się organizacja ? PDCA, 8D, KAIZEN)
Lean Six Sigma w organizacji
 1. Co daje Six Sigma w organizacji? (geneza)
 2. Statystyka w procesach
 3. Fazy projektów Six Sigma (zasady rozwiązywania problemów metodą Six sigma)
 4. Six Sigma dla wdrażania nowych produktów (szersze zastosowania zasad Six Sigma w organizacji)
 5. Wdrażanie Six Sigma w organizacji (jak wdrażać Six Sigmę w firmie)
 6. Jak połączyć Six Sigmę z Lean?
Six Sigma Zielony Pas
 1. Co daje Six Sigma w organizacji? (geneza)
 2. Statystyczna analiza procesów
 3. Fazy projektu DMAIC wraz z wymaganymi narzędziami w przykładach
 4. Zasady efektywnej pracy w grupie i moderowania spotkań
 5. Gra symulacyjna w turach — ćwiczenia z technik optymalizacji procesów
 6. Narzędzia Lean w fazach analizy i poprawy
MS Excel 2013 średniozaawansowany

Cele:

 • Pogłębienie podstawowej wiedzy z używania programu MS Excel 2013. 
 • ukazanie wiele usprawnień i narzędzi przyspieszających codzienną pracę z programem. 
 • Omówienie najważniejszych funkcji z kategorii funkcji tekstowych, daty i czasu, logicznych, wyszukiwania i odwoływania statystycznego i wielu narzędzi do tworzenia profesjonalnych arkuszy, tworzenia bardziej złożonych formuł, sortowanie, filtrowanie oraz umiejętność drukowania arkusza. 
 • Nabycie umiejętności tworzenia tabel i wykresów przestawnych. 
 • Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Excel na poziomie średniozaawansowanym i używać wielu narzędzi wbudowanych w programie MS Excel 2013.

Program:

1. Wstęp

2. Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2013. Doskonalenie podstawowych umiejętności ukazujące nieznane użycie najbardziej podstawowych narzędzi (wypełnianie danymi, nazewnictwo, typy danych, usprawnienia w użyciu podstawowych funkcji, skróty klawiszowe, …) – autorski program powstały na bazie kilkunastoletniego doświadczenia.

3. Poznawanie nowych funkcjonalności w wersji Excel 2013:

 • Formatowanie zawartości komórek w MS Excel 2013
 • Nowy sposób prezentacji danych
 • Typy adresowania komórek — adresowanie względne, bezwzględne, mieszane
 • Formatowanie warunkowe
 • Mechanizm sortowania danych
 • Filtrowanie danych oraz filtrowanie zaawansowane
 • Grupowanie danych — Sumy częściowe

4. Drukowanie danych:

 • Drukowanie zakresów
 • Znak podziału stron
 • Ustawienia wydruków
 • Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach
 • Orientacja, rozmiar, marginesy
 • Widok podziału stron

5. Najważniejsze funkcje wbudowane w MS Excel 2013:

 • Funkcje tekstowe — przegląd
 • Funkcje daty i czasu – przegląd
 • Funkcje logiczne — przegląd
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań — przegląd
 • Funkcje statystyczne — przegląd
 • Funkcje matematyczne — przegląd

6. Narzędzia i funkcjonalności w MS Excel 2013:

 • Formuły zaawansowane, zagnieżdżanie funkcji (zagnieżdżanie do 3 poziomów) 
 • Niestandardowe formaty liczb i dat
 • Definiowanie nazw zakresów komórek w skoroszycie
 • Sprawdzanie poprawności danych — sposób na zabezpieczanie arkuszy
 • Zarządzanie danymi w arkuszu
 • Zasady tworzenia baz danych i list
 • Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami: eksportowanie, importowanie 
 • Wykresy – modyfikacja wykresów
 • Tabele przestawne, wykresy przestawne podstawy
 • Autoformatowanie danych
MS Excel 2013 zaawansowany

Cele:

 • Pogłębienie wiedzy z używania programu MS Excel 2013. 
 • Ukazanie wszystkich narzędzi dostępne w programie MS Excel, wszystkich funkcji z kategorii funkcji tekstowych, daty i czasu, logicznych, wyszukiwani i odwołania, matematycznych oraz najważniejsze funkcję statystyczne i finansowe. 
 • Omówienie narzędzi do tworzenia profesjonalnych arkuszy, tworzenia bardziej złożonych formuł, filtrowanie zaawansowane, formanty oraz sposoby zabezpieczania arkuszy. Szkolenie także obejmie wstęp do tworzenia własnych funkcji przez użytkownika. Ukazane zostaną narzędzia do analizy danych w arkuszach oraz narzędzia do konsolidacji danych.
 • Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z programu MS Excel na poziomie zaawansowanym i używać prawie wszystkich narzędzi wbudowanych w program MS Excel.

Program:

1. Wstęp

2. Usprawnienia pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel 2013. Doskonalenie podstawowych umiejętności ukazujące nie znane użycie najbardziej podstawowych narzędzi (wypełnianie danymi, nazewnictwo, typy danych, usprawnienia w użyciu podstawowych funkcji, skróty klawiszowe, …) – autorski program powstały na bazie kilkunastoletniego doświadczenia na poziomie zaawansowanym

3. Narzędzia MS Excel 2013:

 • Nowy sposób formatowania danych w Excel 2013
 • Typy adresowania komórek – mieszane w przykładach
 • Formatowanie warunkowe w oparciu o formuły
 • Niestandardowe formaty użytkownika
 • Zaawansowane sortowanie danych (w poziomie, wg. własnych kryteriów) 
 • Filtrowanie danych w oparciu o różne kryteria oraz filtrowanie zaawansowane
 • Definiowanie nazw zakresów komórek w skoroszycie o zasięgu lokalnym i globalnym
 • Grupowanie danych — Sumy częściowe zagnieżdżone
 • Wykresy — trendy
 • Autoformatowanie danych
 • Makra – tworzenie, modyfikacja, zastosowanie względnego adresowania

4. Profesjonalne drukowanie danych:

 • Drukowanie zakresów
 • Znak podziału stron
 • Ustawienia wydruków
 • Drukowanie dodatkowych informacji na arkuszach
 • Orientacja, rozmiar, marginesy
 • Drukowanie z oknem dialogowym
 • Użycie formantów do drukowania

5. Funkcje wbudowane w MS Excel 2013:

 • Funkcje tekstowe 
 • Funkcje daty i czasu (Excel 2013)
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje wyszukiwania i odwołań
 • Funkcje statystyczne — najważniejsze
 • Funkcje baz danych
 • Funkcje użytkownika
 • Funkcje matematyczne

6. Narzędzia MS Excel 2013 cd:

 • Sprawdzanie poprawności danych — sposób na zabezpieczanie arkuszy
 • Inspekcja formuł, testowanie formuł
 • Scenariusze i analiza danych
 • Szukaj wyniku
 • Tworzenia baz danych i list
 • Tabele przestawne, wykresy przestawne 
 • Tworzenie funkcji użytkownika
 • Tworzenie szablonów
 • Scalanie wielu arkuszy
 • Zabezpieczanie arkuszy
 • Praca wielu użytkowników na jednym arkuszu
Business English for Company

Cele:

 • Podniesienie kompetencji językowych, a w szczególności komunikatywności w zakresie podstawowych tematów Business English oraz wybranych zagadnień dotyczących branży przemysłąowej.
 • Pracownik po zakończeniu usługi będzie charakteryzował się większą pewnością siebie w zakresie wypowiadania się i komunikowania w języku angielskim, będzie potrafił zaprezentować podstawową działalność swojej firmy w języku angielskim, będzie w stanie odpowiadać na pytania dotyczące firmy i jego stanowiska pracy.

Program:

Kurs Business English for Company X obejmuje 30 godzin lekcyjnych (1 godz. = 45 minut).

 1. My working life: skills and qualities, experience, career, working site, tasks.
 2. Working together: teamwork and business to business cooperation.
 3. Company performance: projects, timetables, future plans.
 4. Orders and deliveries: phone calls, invoicing, delays.
 5. Decision making: arrangements, appointments, business meetings.
 6. Dealing with money: payments, negotiations.
 7. Products and services: qualities, complaints, advertisement.
 8. Shopping experiences: retail, dealing with problems.
 9. Trade shows: conferences, exhibitions.
 10. Business travels: travel arrangements, transport and accommodation.
 11. Technology and environment: research and development, green solutions.
 12. Writing in business: emails, messages, orders, instructions, reports.
 13. Company/employees presentations.