Napisali o nas

 

  • Cie­ka­we i roz­wi­ja­ją­ce i rzeczowe.
  • Dużo wie­dzy, mało cza­su. Szko­le­nie inten­syw­ne. Tre­ner z dużą wie­dzą prak­tycz­ną. Dziękuję!
  • Inte­re­su­ją­ce i uczy nowe­go spoj­rze­nia na problemy.
  • Tre­ner przy­go­to­wa­ny, miła atmos­fe­ra, zaan­ga­żo­wa­nie i swo­bo­da wypowiedzi!
  • Szko­le­nie prze­pro­wa­dzo­ne kom­pe­tent­nie, wykła­dy i ćwi­cze­nia były roz­wi­ja­ją­ce i inte­re­su­ją­ce, eks­pre­syj­ne, i akty­wi­zu­ją­ce dla­te­go uwa­żam, że pomocne!
  • Wg mnie potrze­ba wię­cej ćwi­czeń praktycznych.
  • Z całą pew­no­ścią zagad­nie­nia poru­szo­ne mogą posłu­żyć w pod­nie­sie­niu zado­wo­le­nia klien­tów a nam pod­nieść obroty.
  • Jestem b. zado­wo­lo­ny z takie­go szkolenia.
  • Szko­le­nie pozwo­li­ło mi na reflek­sje nad tym co powi­nie­nem zmie­nić przy obsłu­dze klienta.
  • Szko­le­nie w dobrej atmos­fe­rze, poru­szy­ło przy­dat­ne info.

 

Napi­sa­li o nas