Napisali o nas

 

 • Bar­dzo inte­re­su­ją­ce, cie­ka­we i rozwijające.
 • Szko­le­nie pozwo­li­ło mi powięk­szyć wie­dzę na temat obsłu­gi klien­ta i sprzedaży.
 • Było OK!
 • Porów­na­łem sie­bie do innych i powięk­szy­ło wie­dzę dot. obsłu­gi klienta.
 • Komu­ni­ka­tyw­ny i rze­czo­wy gość z poczu­ciem humo­ru mają­cy inne od moto­ry­za­cyj­ne­go spoj­rze­nie na sprze­daż części.
 • Szko­le­nie takie jest potrzeb­ne, bo daje moż­li­wość wyro­bie­nia wła­ści­wej posta­wy Sprzedawcy.
 • Wię­cej takich szkoleń!
 • Bar­dzo uzu­peł­nia­ją­ce wie­dzę (przy­dat­ne).
 • Zbyt dłu­go, ale na pew­no coś dla sie­bie wynio­słem, co zasto­su­ję w pracy!
 • Inte­re­su­ją­ce i rozwijające!
 • Bar­dzo prak­tycz­ne w mojej pra­cy, wyko­rzy­stam je w mojej pra­cy z zespołem.

 

Napi­sa­li o nas