Napisali o nas

  • cie­ka­wa for­ma pro­wa­dze­nia, pro­fe­sjo­nal­ne wyko­rzy­sta­nie sprzę­tu audiowizualnego
  • pole­cił­bym każ­de­mu kto ma kon­takt z klientami
  • Pełen pro­fe­sjo­na­lizm. Pierw­sze szko­le­nie na któ­rym nie zasną­łem :), szko­le­nie z radze­nia sobie ze stre­sem przy­da­ło­by się.
  • Szko­da, że tak krótko!

 

Napi­sa­li o nas