Napisali o nas

 

  • Szko­le­nie speł­ni­ło moje oczekiwania.
  • Bar­dzo inte­re­su­ją­ce, cie­szę się, że bio­rę w nim udział.
  • Bar­dzo pozy­tyw­ne nasta­wie­nie tre­ne­ra i miła atmosfera.
  • Pro­wa­dzą­cy otwar­ty, komu­ni­ka­tyw­ny, cie­ka­we przykłady.
  • Jestem zado­wo­lo­ny, bo przydatne.
  • Bar­dzo ciekawe.
  • Bar­dzo dobrze, że zor­ga­ni­zo­wa­no to szkolenie!
  • Inte­re­su­ją­ce.
  • Przy­dat­ne z punk­tu widze­nia kierownictwa.
  • Cie­ka­we i przy­dat­ne w pracy.Można było się dowie­dzieć kil­ku waż­nych spraw nt komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej, o czym cza­sa­mi zapo­mi­na­my nie będąc klientami.

 

 

Napi­sa­li o nas