Witamy

Ser­decz­nie wita­my na stro­nie inter­ne­to­wej, któ­rą stwo­rzy­li­śmy aby przy­bli­żyć naszą fir­mę, zachę­cić i prze­ko­nać Pań­stwa do współ­pra­cy z nami.

Fir­ma UMRK zosta­ła stwo­rzo­na począt­ko­wo w celu świad­cze­nia usług mene­dżer­skich z cza­sem szko­le­nio­wo-dorad­czych dla biz­ne­su z mar­ke­tin­gu, obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży i zarzą­dza­nia zespo­ła­mi zada­nio­wy­mi i rekru­ta­cji. Powo­dy zało­że­nia wła­snej fir­my wypły­wa­ły z chę­ci wyko­rzy­sta­nia: doświad­czeń han­dlo­wo-mene­dżer­skich, wie­dzy biz­ne­so­wej z kor­po­ra­cji i pol­skich firm zwe­ry­fi­ko­wa­nych na mię­dzy­na­ro­do­wych stu­diach mene­dżer­skich (Exe­cu­ti­ve MBA), pasji ucze­nia i  korzy­ści eko­no­micz­nych samo­za­trud­nie­nia vs „etat”. Po 2004r. dodat­ko­wo moty­wu­je nas do dzia­ła­nia  moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia dota­cji z UE na roz­wój ludzi i firm.

Pro­po­zy­cje przy­kła­do­wych pro­gra­mów szko­le­nio­wych – wię­cej na Ofer­ta – są tyl­ko punk­tem wyj­ścia do ich póź­niej­szej mody­fi­ka­cji, w zależ­no­ści od rze­czy­wi­stych ocze­ki­wań zgła­sza­nych przez Fir­my. Wycho­dząc od ana­li­zy potrzeb szko­le­nio­wych wspól­nie z Fir­mą usta­la­my efekt z inwe­sty­cji szko­le­nio­wo — dorad­czej, któ­ry gwa­ran­tu­je­my i za któ­ry odpo­wia­da­my! Duży nacisk kła­dzie­my na aktyw­ne meto­dy pra­cy na szko­le­niach oraz na wdro­że­nie nowych kom­pe­ten­cji z nich wynie­sio­nych sto­su­jąc m.in. coaching on the job i inne zada­nia poszko­le­nio­we sta­wia­ne uczestnikom.

Naszym głów­nym celem jest roz­wój – zaso­bów i stra­te­gii dzia­ła­nia Firm i orga­ni­za­cji, z któ­ry­mi nawią­zu­je­my współ­pra­cę, od per­so­nal­nych przez finan­so­we (zyski Klien­ta) do rze­czo­wych (pro­duk­cyj­nych) – pro­wa­dzą­cy do zwięk­sze­nia war­to­ści i kon­ku­ren­cyj­no­ści tych Firm.

Z przy­jem­no­ścią zapra­sza­my do lek­tu­ry naszej stro­ny internetowej!

SZKOLENIA EFS

Czy­taj więcej

COACHING ON THE JOB

Czy­taj więcej