16

Lat na rynku

399

Dofinansowanych projektów rozwojowych dla MSP/BUR

10395

Przeszkolonych osób

4.7/5

Średnia ocena uczestników z 1186 opinii BUR

WITAMY!

Fir­ma UMRK zosta­ła stwo­rzo­na począt­ko­wo w celu świad­cze­nia usług mene­dżer­skich z cza­sem szko­le­nio­wo-dorad­czych dla biz­ne­su z mar­ke­tin­gu, obsłu­gi klien­ta, sprze­da­ży i zarzą­dza­nia zespo­ła­mi zada­nio­wy­mi i rekru­ta­cji. Powo­dy zało­że­nia wła­snej fir­my wypły­wa­ły z chę­ci wyko­rzy­sta­nia: doświad­czeń han­dlo­wo-mene­dżer­skich, wie­dzy biz­ne­so­wej z kor­po­ra­cji i pol­skich firm zwe­ry­fi­ko­wa­nych na mię­dzy­na­ro­do­wych stu­diach mene­dżer­skich (Exe­cu­ti­ve MBA), pasji ucze­nia i korzy­ści eko­no­micz­nych samo­za­trud­nie­nia vs „etat”. Po 2004r. dodat­ko­wo moty­wu­je nas do dzia­ła­nia moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia dota­cji z UE na roz­wój ludzi i firm.

usługi

zaufali nam

Aktualności

UMRK BLOG

28 czerwca 2022

Rafał

Szkolenie dla menedżerów pod żaglami!

Inspiracją do organizacji szkolenia w tej formie była wyprawa Shackletona, choć w upale🌞👌...

UMRK BLOG

14 września 2020

Rafał

UMRK w nowej odsłonie Bazy Usług Rozwojowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszym profilem na stronie PARP....

UMRK BLOG

14 września 2020

Rafał

UMRK uzyskało Recertyfikację SUS 2.0

...

Poznaj nas

Nasz zespół

opinie z poszkoleniowych ankiet ewaluacyjnych

Zadzwoń lub napisz do nas

Kontakt

UMRK Siedziba Główna

Rafał Komór
Trener/Konsultant

rafal.komor@umrk.pl

+48 885363663

UMRK Oddział Pruszków

pruszkow@umrk.pl

+48 796536897

UMRK Oddział Katowice

katowice@umrk.pl

+48 661596246

UMRK Oddział Wrocław

wroclaw@umrk.pl

+48 661596246