Szkolenia sprzedażowe

Techniki skutecznej sprzedaży i obsługi klienta ‑poziom podstawowy

Cele:

 • Poznanie pełnego procesu sprzedaży: sposobów postępowania na poszczególnych jego etapach; rozpoznawanie i dostosowywanie do różnych typów klienta,
 • Zdobycie i doskonalenie przez uczestników umiejętności aktywnego słuchania, 
 • Zmiana i ukształtowanie aktywnych i pozytywnych postaw — na i po szkoleniu w miejsce dotychczasowych: narzekania, załamywania się z tytułu niepowodzeń oraz ew. negatywnego wyobrażenia o sobie, firmie i produktach,
 • Przełożenie wiedzy produktowej na język korzyści dla klientów – indywidualnych i instytucjonalnych.
 • Wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. 

Program:

1. Wprowadzenie:

 • znaczenie promocji i sprzedaży osobistej w działalności firmy,
 • marketing mix (6P) we współczesnym przedsiębiorstwie; 
 • Podstawowa analiza konkurencji – co ja wiem o niej i czy potrafię się od niej odróżnić?
 • psychologia sprzedawania (gł. powody decyzji klienta)

2. Oczekiwania i typy Klienta – punkt wyjścia do budowania strategii obsługi klienta:

 • Hierarchia potrzeb klienta wg A. Maslowa,
 • Oczekiwania klientów co do obsługi i osób obsługujących (kompleksowość usług: przedsprzedażowych: wizualizacja i posprzedażowych: transport, montaż, znaczenie serwisu gwarancyjnego dla klienta),
 • Typy klienta najczęściej występujące w danym sektorze,
 • Jakość obsługi Klienta – źródłem przewagi konkurencyjnej a konkurowanie niskimi cenami i pułapki z tym związane.

3. Zasady nawiązywania i podtrzymywania efektywnego kontaktu z potencjalnym klientem:

 • Poziomy porozumiewania się (werbalny, wokalny i wizualny),
 • Komunikacja niewerbalna – język ciała w rozmowie z klientem,
 • Komunikacja werbalna – stosowanie kluczowych słów w rozmowie handlowej,
 • Aktywne słuchanie (parafraza, odzwierciedlanie, dowartościowanie, dopytanie — klaryfikacja), 

4. Model rozmowy handlowej: 

 1. Przygotowanie do spotkania z klientem (zbiór informacji o Kliencie – decydencie z różnych źródeł – co wiem o moim docelowym kliencie?),
 2. Powitanie – budowanie atmosfery, pierwsze wrażenie (schemat – pierwszego wrażenia) – tzw. „zagajenie nie na temat”,
 3. Definiowanie — ustalanie potrzeb, techniki zadawania pytań, umotywowanie do odpowiedzi (kluczowa umiejętność dla sprzedawców, kto w rozmowie powinien zadawać pytania aby ją kontrolować?),
 4. Oferta – prezentacja angażująca klienta: cechy → korzyści towaru – wynik analizy potrzeb (indywidualnie pod klienta), 
 5. Zastrzeżenia Klienta i sposoby reagowania – przykłady i ich powody i typy reakcji pracowników, odpieranie różnych zastrzeżeń jako wyraz zainteresowania ofertą firmy (racjonalnych, emocjonalnych i taktycznych z określeniem modelu radzenia sobie z nimi); Argumentacja dowodząca – porównywanie rzeczy porównywalnych, wspólnie wypracowanie innych niż cena satysfakcji dla klienta: gratisy, dodatkowa gwarancja, czyli jak zaspokoić oczekiwania klienta, ale nie ulec jego żądaniom, bardziej ekonomiczne dla firmy niż żywe oddawane pieniądze w postaci rabatów,
 6. Zobowiązanie — jak skutecznie zakończyć rozmowę? (zaangażowanie Klienta i podpisanie umowy ze „sprzedażą wiązaną”),
 7. Kontakty po sprzedaży – usługi posprzedażowe (m.in. telemarketing: aktywny i bierny: rozmowa wychodząca – główny cel pod pretekstem zbadania satysfakcji dodatkowa sprzedaż — i przychodząca)

5. Trening praktyczny — test przed kamerą (obejmujący całość procesu sprzedaży, aktywne słuchanie) umiejętności handlowca, symulacja sytuacji handlowych, najlepiej z wykorzystaniem tych zaobserwowanych wcześniej).

EFEKTYWNY TELEMARKETING, czyli jak efektywnie wykorzystać telefon w biznesie?

Cele:

 • Zrozumienie czym jest telemarketing i jakie są jego korzyści,
 • Poznanie zasad efektywnej komunikacji przez telefon,
 • Poznanie etapów rozmowy telefonicznej,
 • Nauczenie się rozpoznawania różnych typów Klientów i odpowiedniego reagowania na nich
 • Budowanie asertywnej postawy w kontakcie z Klientem
 • Przećwiczenie technik asertywnych, które przydają się w sytuacjach trudnych

Program:

 1. Czym jest telemarketing:
 • Korzyści z telemarketingu dla klientów, firmy i sprzedawców,
 • Rola nastawienia i przekonań w relacjach w rozmowie telefonicznej,
 • Zalety i pułapki w rozmowie telefonicznej,
 • Diagnoza własnego typu użytkownika telefonu i sposobu mówienia przez telefon.
 1. Zasady efektywnej komunikacji przez telefon.
 • Komunikacja werbalna i wokalna czyli co i jak mówimy, tempo, tembr, siła głosu i przerwy oraz znaczenie żargonu/slangu,
 • Zasady telefonicznego savoir vivre i standardy customer care,
 • Niewerbalna komunikacja w rozmowie telefonicznej — gesty, strój, postawa,
 • Błędy w komunikacji — „ciemny język telemarketingu”,
 • Narzędzia aktywnego słuchania.
 1. Rodzaje i etapy rozmów telefonicznych:
 • Telefon dzwoni do firmy, czyli rozmowy przychodzące (znaczenie pierwszego wrażenia, okazywanie zainteresowania rozmówcy),
 • Inicjowanie rozmowy telefonicznej, czyli rozmowy wychodzące (przygotowanie do rozmowy, badanie potrzeb klienta — wypracowanie “banków pytań”, prezentacja przez telefon oparta o korzyści dla rozmówcy oraz zakończenie rozmowy.
 1. Rozpoznawanie i dostosowywanie do typu Klienta w telefonicznej rozmowie. 
 2. Asertywność w telemarketingu, czyli jak przeciwdziałać presji i manipulacji:
 • idea własnego terytorium psychologicznego, wyznaczanie granic,
 • odmawianie bez wymówek i bez tracenia dobrych relacji, 
 • umiejętność oddzielanie ludzi od problemu, 
 • odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
 • dystans a empatia w obsłudze klienta.
 • odmowa
 • zdarta płyta
 • zamiana oceny na opinię
 • poszukiwanie i uprzedzanie krytyki
 • zamglenie w odpowiedzi na niekonkretne zarzuty
 • demaskowanie krytyki aluzyjnej
 1. Symulowanie rozmowy telefonicznej z udziałem trenera w roli obserwatora
Negocjacje handlowe techniki skutecznej sprzedaży – poziom zaawansowany

Cele:

 • Przećwiczenie umiejętności radzenia sobie z odmową oraz z presją i zastrzeżeniami,
 • Zdobycie umiejętności adekwatnego reagowania na obiekcje Klienta,
 • Poznanie różnych gier manipulacyjnych,
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na manipulacje, 
 • Budowanie asertywnej postawy negocjatora

Program:

1. Poznajmy się – doświadczenia, zainteresowania, prezentacja indywidualnych oczekiwań szkoleniowych (ew. co przeszkadza w sprzedaży?).

2. Czym są negocjacje ?

 • Negocjacje jako szczególny rodzaj procesu komunikacji, obok arbitrażu i mediacji,
 • Narzędzia skutecznego (aktywnego) słuchania (parafraza, odzwierciedlanie, dowartościowanie, dopytanie — klaryfikacja) – przypomnienie dla doświadczonych,
 • Zachowania asertywne jako broń przed presją i manipulacją: asertywna odmowa, zdarta płyta, zamiana oceny na opinię, poszukiwanie krytyki i uprzedzanie krytyki, zamglanie, demaskowanie krytyki aluzyjnej.

3. Strategie negocjacyjne:

 • Negocjacje pozycyjne (zalety, wady)
 • Negocjacje problemowe – nastawione na współpracę, (zalety, wady).

4. Fazy procesu negocjacji:

 • Przygotowanie się do negocjacji,
 • Oferta wyjściowa,
 • Otwarcie negocjacji,
 • Właściwe negocjacje,
 • Faza końcowa negocjacji,
 • Ocena negocjacji z zasadami tzw. mądrego ustępowania.

5. Koncepcja Batny (z ang. Best Alternative to Negotiated Agreement).

6. Metody przezwyciężania impasu w negocjacjach.

7. Wybrane taktyki negocjacyjne:

 • taktyka niepełnego pełnomocnictwa; 
 • odłóżmy to na później; 
 • wycofanie oferty (niska piłka); 
 • szokująca oferta (drzwiami w twarz);
 • presja czasu; 
 • sprzedaj tanio zdobądź reputację; 
 • straszenie konkurencją.

8. ABC – reguł wywierania wpływu – jak stosować i bronić się przed nimi?

9. Pułapki negocjacyjne: negocjowanie wartości.

10. Cechy i przykazania skutecznego i sprawnego negocjatora.

11. Określenie własnego stylu negocjowania i wskazówki dla prowadzenia negocjacji z ludźmi mającymi różne style.

12. Trening praktyczny – test – umiejętności handlowca.

MERCHANDISING, czyli dlaczego i jak użyć „milczącego sprzedawcy” do zwiększenia sprzedaży?

Cele:

 • Zrozumienie czym jest merchandising,
 • Zdobycie wiedzy na temat rozmieszczania produktów w różnych rodzajach sklepów, w zależności od ich wielkości,
 • Zdobycie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii do oddziaływania na decyzje zakupowe Klienta,
 • Poznanie standardów merchandisingu i sposobów monitorowania wyników działań merchandisingowych.

Program: 

 1. Czym właściwie jest merchandising? 

Dlaczego warto stosować to narzędzie?

2. Rozmieszczenie grup produktów w hipermarketach a rozmieszczenie grup produktów w sklepie detalicznym – sposoby oddziaływania na kupującego poprzez ekspozycję towarów:

 • Czynniki wpływające na zachowania klientów w punkcie sprzedaży detalicznej (PSD), m.in. zasada kontrastu i niedostępności
 • Reguła prawej ręki
 • Potęga zmysłów
 • Impuls wzrokowy (rola kolorów i światła) 
 • Dotyk — możliwości kontaktu bezpośredniego z towarem.
 • Słuch – oddziaływanie dźwiękiem na konsumenta
 • Idealna półka – co to znaczy? (dlaczego producenci gotowi są płacić za miejsce na półce?)
 • Model AIDA
 • Wykorzystanie materiałów tzw. POS-ów
 1. Standardy merchandisingowe dla przedstawicieli handlowych/ merchandiser-ów) jako konkretne narzędzia ułatwiające ich pracę w punktach sprzedaży.
 2. Korzyści opracowania i wdrożenia standardów merchandisingowych.
 3. Monitoring merchandisingowy, jako miernik wyników (udziałów) firmy w rynku i realizacji strategii produktowej i promocyjnej. 
 4. Schemat dziennej aktywności merchandisingowej przedstawiciela handlowego/merchandisera.
 5. Analiza studium przypadku (analiza standardów merchandisingowych firmy- lidera rynku FMCG).
Impreza targowa

Cele:

 • Uświadomienie znaczenia imprezy targowej jako el. marketingu dla handlowców i firmy,
 • Poznanie różnicy miedzy aktywnością targową i sprzedażą tradycyjną,
 • Ukształtowanie postawy proaktywnej podczas targów przy jednoczesnej integracji,
 • Wyrobienie umiejętności tworzenia ankiet targowych,
 • Wymiana doświadczeń

Program:

 1. Wstęp
 2. Dlaczego warto uczestniczyć w targach?
 3. Budowanie ankiety targowej – ćwiczenia
 4. Prezentuj się! Techniki prezentacji: 
 • technikę sprzedawania korzyści – CAB (ang. Characteristics, Advantages, Benefits); 
 • technikę wyróżniania elementów swojego produktu na tle produktów konkurencyjnych – USP (ang. Unique Selling Proposition); 
 • technikę ustrukturalizowanej wypowiedzi – PP (ang. Power Point). 
 1. Dobrego sprzedawcę poznaje się po tym, jak zaczyna i jak kończy (obietnica nawiązania kontaktu po targach)
 2. Najpierw sprzedać produkt, a potem siebie (inaczej niż w normalnej rozmowie handlowej)
 3. Typologia targowych klientów wg Guta i Hamana
 4. Zasady targowej etykiety podczas obsługi klientów na stoisku oprócz: „no eating”, „no drinking” i „no cell phones”:
 • Profesjonalizm non-stop!
 • Zadawaj otwarte pytania!
 • Nie bój się wyluzować!
 • Uśmiechaj się i stój prosto! 
 • Bądź zdrów!
 1. Symulacje sytuacji targowych (zachowania zwiedzających potrafią zaskoczyć nawet doświadczonych uczestników imprez wystawienniczych).