Coaching on the job

COACHING on the job, czy­li Indy­wi­du­al­na for­ma roz­wo­ju menedżera/pracownika w opar­ciu o sesje z coachem w jego rze­czy­wi­stym miej­scu pra­cy. Poprzez wyzna­cze­nie celu biz­ne­so­we­go szef lub pod­wład­ny wypra­co­wu­je plan dzia­ła­nia i suk­ce­syw­nie wdra­ża go w życie. Rolą coacha jest pro­wo­ko­wa­nie coacho­wa­ne­go do poszu­ki­wa­nia roz­wią­zań w opar­ciu o wła­sne zaso­by, mimo trud­no­ści i prze­szkód o cha­rak­te­rze wewnętrz­nym i zewnętrz­nym. Warun­kiem suk­ce­su jest pra­ca coacho­wa­ne­go mię­dzy sesja­mi w opar­ciu o wła­sne zaso­by i przy odpo­wied­nim pozio­mie auto­mo­ty­wa­cji. Coaching poma­ga coacho­wa­ne­mu w uświa­da­mia­niu sobie wła­snych dążeń, atu­tów, war­to­ści ale też sła­bo­ści (obsza­rów do dosko­na­le­nia), któ­re prze­szka­dza­ją w osią­ga­niu celów. W efek­cie coachin­gu coacho­wa­ny sta­je się sku­tecz­niej­szy w osią­ga­niu celów oso­bi­stych jak i wyzna­czo­nych przez orga­ni­za­cję w któ­rej pra­cu­je, bo gł. sam do tego doszedł, a nie zosta­ło mu to narzucone!

 

Czę­sto (w zależ­no­ści od indy­wi­du­al­nych usta­leń) na zakoń­cze­nie sesji coachin­go­wej powsta­je raport (dla coacho­wa­ne­go i jego sze­fa) z okre­ślo­ny­mi atu­ta­mi coacho­wa­ne­go i obsza­ra­mi do dal­sze­go roz­wo­ju i ter­mi­nem i  jest jed­no­cze­śnie punk­tem wyj­ścia do następ­nej sesji

 

Stra­te­gicz­ny Coaching biznesowy

ma na celu wspar­cie wła­ści­cie­la fir­my i mene­dże­rów małych przed­się­biorstw w roz­wo­ju ich biz­ne­su od roz­po­czę­cia dzia­łal­no­ści i w trak­cie jej prowadzenia.

Coaching han­dlo­wy

jest skie­ro­wa­ny do osób zaj­mu­ją­cych się zaku­pa­mi i sprze­da­żą i pole­ga na obser­wa­cji kup­ca lub han­dlow­ca przez coacha , następ­nie na wspól­nej ana­li­zie tej sytu­acji gł. poprzez pyta­nia skie­ro­wa­ne przez coach do obser­wo­wa­ne­go i udzie­le­niu mu feed­bac­ku. Sto­sow­ny w celach dia­gno­stycz­nych przed dzia­ła­nia­mi warsz­ta­to­wy­mi oraz w celu pod­nie­sie­nia efek­tyw­no­ści tych­że warsz­ta­tów, czy­li  wdro­że­nia nowych kom­pe­ten­cji w praktyce. 

Coaching mene­dżer­ski

pole­ga na obser­wa­cji mene­dże­ra przez coacha w jego typo­wych sytu­acjach zawo­do­wych takich jak spo­tka­nia zespo­łu, rekru­ta­cje i roz­mo­wy sze­fa z pod­wład­ny­mi. Coach ana­li­zu­je wspól­nie z sze­fem w/w sytu­acje skła­nia­jąc sze­fa do samo­oce­ny, któ­rą następ­nie zesta­wia z wła­sną opinią.